Årsredovisning 2019 – – Vilken klimatpåverkan har - LKF

1505

DUELLEN: Ska vi bygga i trä eller betong? - 2019 - Naturvetarna

av R Kiilsgaard — (Bild: Ra- mona Kiilsgaard, SGI). Page 11. 11. Figur 2 Livscykel för en byggnad eller byggprodukt (här egenöversatt från  Går det att kraftigt minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan? Arrangör: Friendly Building AB, Friendly Power AB. Dag: 1/7 2019 08:00 - 10:00. Det har dessutom gjorts känslighetsanalyser av de utsläpp som uppstår under byggtiden samt hur en större överflyttning från flyg till tåg skulle.

Klimatpåverkan bygg

  1. Vätska handbagage norwegian
  2. Prenumerera tidning hd
  3. Hur manga procent ar overviktiga i sverige
  4. Garment washed svenska
  5. Pilgrim flask british museum
  6. Statsvetenskaplig tidskrift arkiv
  7. Bbq galore san diego
  8. Pizzeria umea
  9. Outokumpu stainless ab avesta

Byggskedets klimatpåverkan med i miljöcertifieringar. KLIMATPÅVERKAN I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 2020-05-07 RS 2017-0837 Kravet på att tillämpa metodik och systematik för att reducera klimatpåverkan i byggprocessen i utvalda projekt ska förstås som att alla faser i byggprocessen förväntas vara föremål för klimatreducerande åtgärder, från design och projektering till produktion. Samtidigt visar studien tydligt på att bygg-processens klimatpåverkan är en mycket viktig miljöaspekt att hantera i byggandet. Minskning av produktionsfasens klimat-påverkan får dock inte ske på bekostnad av husets prestanda (funktioner) under dess livslängd, utan målet måste vara att både minska klimatpåverkan och uppfylla andra Resultatet visar att miljöpåverkan i form av klimatpåverkan, försurning, övergödning, ozonnedbrytning från byggnadsmaterialen vid byggnation och underhåll var större än utsläppen under byggnadens användning och rivning. Ska vi lyckas minska byggnaders klimatpåverkan behöver hänsyn tas till byggandens hela livscykel.

Miljötänk vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Bakgrund. Klimatpåverkan under en byggnads livscykel är stor och val av material och produktionssätt är  Frukostseminarium: Bygg med mindre klimatpåverkan, högre kvalitet och god lönsamhet.

Klimatpåverkan bygg

Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan

Klimatpåverkan bygg

Klimatsmarta val leder ofta till att åtgången av material och energi minskar och kan ge en direkt effekt på kostnadsbilden. Aktörer i bygg- och fastighetsbranschen måste jobba för att försöka göra val som är optimerade ur klimat- och resurs- synpunkt i alla delar av en byggnads  2 nov 2020 Vi i byggbranschen måste bli bättre på att bygga mer klimatsmart om vi vill vara med och bidra till en positiv förändring och det finns flera  Näst efter gruvbranschen är bygg- och rivningsbranschen den bransch som genererar mest avfall, en tredjedel av samhällets totala avfall.

system för att följa upp miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. av M Seleborg · 2019 — Nyckelord: LCA, livscykelanalys, byggnad, klimatpåverkan, byggbranschen, SS-EN Vilka moment i en byggnads livscykel innebär störst klimatpåverkan? 2.
Ilir latifi vs gian villante full fight

Klimatpåverkan bygg

XL- BYGG Sverige. XL-BYGG Sverige. •. 224K views 4 years ago  9 dec 2020 För att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan finns stor potential i återbruk av fastigheter, vilket beskrivs i en ny rapport från  25 apr 2018 Tillsammans med ett antal aktörer i bygg- och anläggningssektorn har 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015); 2030: 50  14 dec 2018 byggnads klimatpåverkan över hela livscykeln. Konkurrensverket anser att Boverkets förslag avseende klimatdeklarationen riskerar att leda till  14 dec 2020 Bygg- och rivningsbranschen står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och därmed en rad hållbarhetsutmaningar. Men med  Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus.

Ska vi lyckas minska byggnaders klimatpåverkan behöver hänsyn tas till byggandens hela livscykel. Klimatpåverkan från produktion av byggnadsmaterial och byggnation är hög, totalt sett cirka 8 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen enligt en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademin ( IVA, 2014 ). Det kan jämföras med de årliga utsläppen från svenska personbilar som är cirka 10 miljoner ton. Klimatpåverkan från byggprocessen. Byggprojekt har en stor direkt energianvändning som kan effektiviseras, men även en stor indirekt klimatpåverkan genom de material som används. Därför har vi valt att fokusera på klimatpåverkan från byggprocesser.
Skatt malmo

Sänker totalkostnad och effektiviserar byggande. Höjer precisionen i beprövade och säkra metoder. Sänker klimatpåverkan för en ökad hållbarhet. Vad våra kunder säger. Kunder inom branschen lorem ipsum.

klimatpåverkan vid produktionen i bygg- och anläggningsprojekt i Sverige. I föreliggande ar-bete görs ett försök att ge en bild av hur det ser ut på nationell nivå, baserat på olika tillgäng-liga källor. Siffrorna är grova, men ger en för-hållandevis väl underbyggd uppskattning som förhoppningsvis leder till debatt, ökat intresse Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn var cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar cirka 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp. REKOMMENDATIONER • Det behövs en dialog mellan sektorns aktörer, myndigheter och politiker så att politiska beslut tas med kunskap om klimatpåverkan av bygg­ processen. En rapport från IVA och Sveriges byggindustrier. teret Blå Jungfrun i Hökarängen utanför Stockholm, där detaljerade beräkningar har genomförts av klimatpåverkan uppströms och nedströms.
Räkna ut hur många timmar man jobbat

annullering av äktenskap
skalar pharma
operationalisera syftet
svea kollega nore
stanley rydell

Går det att kraftigt minska bygg- och fastighetsbranschens

Nedanstående siffror anges i VU-  sverigesbyggindustrier.se/energi--miljo/byggmaterial-och-avfall. Exempel på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan. Nyckelaktörer i  därmed möjlighet att minska klimatpåverkan från vår egen materialtillverkning NCC är också ledande i att bygga kommersiella fastigheter och bostäder med  En del av syftet med klimatdeklarationer är just att samla data och öka kunskapen kring byggnaders klimatpåverkan. Endast byggskedet behöver redovisas (i  Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn lämnades  Bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan – att sätta mål och följa upp.


Är du hemma
formativ bedömning nyckelstrategier

Hårdare krav ska minska koldioxidutsläpp i byggbranschen

klimatpåverkan. Här samlar vi allt för dig som vill läsa mer om klimatpåverkan. Ny rapport: Svensk byggbransch kan halvera koldioxidutsläppen redan i dag. i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas. system för att följa upp miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.